išmirti

išmirti
išmir̃ti, išmìršta, ìšmirė intr. K, J; R48 1. netekti gyvybės, nustoti gyventi (visiems ar didelei daliai): Vieni pakelėse išmirė, kiti parnešė ligą į kiemus M.Valanč. Kožna svieto eilia išmiršta, bet tuo metu kita eilia užauga A.Baran. Juoduoju maru teišmirs, kas nori mum laisvę atimt! S.Nėr. Augino jisai savo brolio dukterį, vardu Estera, kurios tėvai išmirę buvo S.Stan. Per šituos kelis metus jų daug ìšmirė Klvr. Blogiejai teišmìršta, geriejai tepasiliekta Erž. Jos vaikai išmìrę senatve Ėr. Kad tie žmonės išmirtų išmirtų, mums dirvonus paliktų paliktų (vieversėlio giesmė) Pnd. Toks aulys pavasario šalčiūse turia išmirti be pagalbos S.Dauk. Pusė tranų išmìrę . Ir išmirė visokia banda egipciokų BB2Moz9,6. | Nuimant virkščias ne kaip liuobama yra, pavasarį, kad atkas šaknis, randa visas išmirusias S.Dauk. Ar leisit žolėms išmir̃ti (išnykti)? Sg. Karšta, daržas antai išmiręs (nuvytęs, išglebęs) Skr. ^ Šventą dieną visas kaimas atrodė lyg išmìręs Jnš. Visas sodžius buvo kaip išmiręs A.Vien. | refl.: Išsìmirė visi seniejai, ir gana Šts. 2. Prk. pasidaryti ramiam, tyliam: Išmìrę (užmigę) visi pasieniais, iškritę Skr. Išmìrę (tylūs, tušti) namai be jokio garso stovėjo abipus gatvės . \ mirti; apmirti; atmirti; įmirti; išmirti; paišmirti; numirti; panumirti; pamirti; papamirti; permirti; primirti; užmirti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • išmirti — išmir̃ti vksm. Mãro metù daũg žmonių̃ i̇̀šmirė …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apmirti — apmir̃ti, apmìršta, àpmirė; SD204, R128 1. intr. K pasidaryti beveik negyvam, pusiau mirusiam: Keletą nedėlių pasirgusi, apmirė ir parbuvo mažne negyva keturias dienas M.Valanč. Boba kap žudėj[o] žiedą an piršto, tai ir àpmirė mergelė (ps.)… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atmirti — atmir̃ti, atmìršta, àtmirė (plg. rus. oтмepeть) intr. išmirti (apie bites): Pavasarį bitės àtmirė Arm. mirti; apmirti; atmirti; įmirti; išmirti; paišmirti; numirti; panumirti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • papamirti — papamir̃ti (dial.) intr. visiems išmirti: Praeitinį pavasarį papàmirė abudu Dv. Mūs gi kieme visi sẽniai papamìrę Dv. mirti; apmirti; atmirti; įmirti; išmirti; paišmirti; numirti; panumirti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • primirti — primir̃ti, primìršta, prìmirė 1. intr. išmirti: Kiek šeimų yra primìrusių – visos lig vieno Krš. 2. intr. netekti jėgų, nuleipti (stipriai reiškiant kokį jausmą): Gal juokais primirti B. 3. tr. K, Žvr mirštant palikti kam savo turtą: Paprastai …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žemė — žẽmė sf. (2) KBII92, KII3, K, LsB266, K.Būg, Š, Rtr, RŽ, FrnW, KŽ; SD1215, SD452, H171, R122, MŽ, MŽ161, Sut, N, L, LL322 1. I, DŽ, NdŽ astr. penkta pagal dydį Saulės sistemos planeta, kurioje gyvename (tikrinis pavadinimas): Žemės apskritumas R …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apmarioti — intr. išmirti, išmirinėti: Pavasarį apmarioja daug žmonių J. Senieji apmariojo, jauniejai išbėgiojo Ggr. marioti; apmarioti; išmarioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apmirdinėti — 1. Onš, Lp iter. dem. apmirti 4: Duktė apmirdinėja Lz. Nuo mušimo jis apmirdinėdavo Mrp. Girdėjau, kad jūs Jonas apmirdinėja Pns. 2. intr. po truputį išmirti, išmirinėti: Apmirdinėjo seniejai Šts. mirdinėti; apmirdinėti; atmirdinėti; išmirdinėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dorovinimas — sm. (1) → dorovinti: Dorovinimo padariniai buvo tokie, kad salynas pamažu pradėjo išmirti rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išbadėti — intr. K; R44 1. J išalkti: Svečiuose išbadėjote, parvažiavę vilką suėstumėt Lnkv. Karvės kad ėda rugienius šiaudus, kaip išbadėję Pc. Kai išbadė̃s, tai keptą ridiką suės Ml. Valgo kai išbadėjus Jnš. ^ Gieda kaip išbadėjęs vilkas PPr338.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”